Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao
Thứ hai, Ngày 20 Tháng 01 Năm 2020