Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?
Thứ hai, Ngày 09 Tháng 12 Năm 2019