Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo
Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo

Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo:

Bác sỹ đa khoa hệ chính quy 6 năm ra trường làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao với mức ưu đãi như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi: 100.000.000đ;

- Tốt nghiệp loại Trung bình – Khá: 50.000.000đ – 70.000.000đ;

- Kèm theo đó là chế độ ưu đãi nhà ở trong những năm đầu.

Tin cũ hơn:


: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019 (Chỉ tiêu...
: Thông báo tuyền dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019
: THƯ NGỎ GỬI CÁC TÂN BÁC SĨ
: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM...
: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO...
: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ...